Dobry artykul o zmianach w Brazylii pisze Paweł  Wiechetek. “Niezaprzeczalnie Brazylia w okresie rządów PT stała się jednym wielkim „placem budowy” jego południowej odmiany. W „laboratorium” tym z rozmachem testowano różnorodne podejścia od makropolityki antycyklicznej, po polityki sektorowe, inicjatywy regionalne, lokalne i eksperymentalne projekty pilotażowe. Część z tych rozwiązań odniosła umiarkowany sukces, inne poniosły spektakularną porażkę.” (20 str.) 

Download:

http://dowbor.org/wp-content/uploads/2020/06/1057-1-2035-1-10-20200521.pdf

Streszczenie: Artykuł analizuje wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych (organizacyjno-społecznych, gospodarczo-technicznych i polityczno-osobowościowych) na potencjalizację (2003-2016) i sukcesywną depotencjalizację roli Brazylii (2016-) w procesie budowy nowego międzynarodowego ładu. W pierwszej części artykułu autor porusza kwestie związane z brazylijską narracją społeczną, innowacyjnymi politykami publicznymi, strategicznym przywództwem prezydenta Luli da Silvy i korzystną koniunkturą międzynarodową, które wspólnie
umożliwiły Brazylii odgrywanie roli „mentora” regionalnej i globalnej agendy rozwojowej. W drugiej części analizowany jest wpływ nagłego odwrócenia powyższych tendencji, na aktualnie obserwowaną depotencjalizację międzynarodowej roli Brazylii.

Słowa kluczowe: Brazylia, „Zero Głodu”, Partia Pracujących, Lula da Silva, Bolsonaro, polityka publiczna, współpraca rozwojowa, „Nowy Ład”, Globalne Południe, Agenda 2030.

Abstract: The article analyzes the impact of external and internal factors (organizational-social, economic-technical, political-personal) on the rise (2003-2016) and the successive decline of the role of Brazil (2016-) in the process of building of a new international order. In the first part of the article, the author discusses issues related to the Brazilian social narrative, innovative public policies, the strategic leadership of the President Lula da Silva, and a favorable international context, which together enabled Brazil to play the role of a “mentor” in the regional and global development agenda. In the second part, the impact of a sudden reversal of these positive
trends is analyzed in order to explain the currently observed decline of Brazil’s international role.

Keywords: Brazil, “Zero Hunger”, Workers’ Party, Lula da Silva, Bolsonaro, public policy, development cooperation, “New Deal”, Global South, Agenda 2030.